1. PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

   

  I. Úvodní ustanovení

  Tyto podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetové stránce Finsider.cz (dále jen Internetové stránky), jejíž provozovatelem je společnost Finsider.cz, s.r.o., sídlem Na příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 06853919 (dále jen Provozovatel).

   

  II. Ochrana autorského práva

   

  1. Materiály publikované na Internetových stránkách mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
  2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Internetových stránek, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových stránek pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání, resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem nebo softwarovou ochranou.
  3. Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.

   

  III. Účast na diskusích

   

  1.     V případě, že Provozovatel umožní vedení diskuse Uživatelů v rámci Služby berou Uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány v rámci Služby bez časového omezení.

  2.     Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.

  3.     Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

  4.     Přezdívky v diskusi nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.

  5.     Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.

  6.     Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, skupinu diskusních příspěvků nebo všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

  7.     Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.

   

  IV. Ostatní ustanovení

  1. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky pro užívání služby informační společnosti. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny.
  2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových stránek, jejich jednotlivých sekcí, resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
  3. Provozovatel provozuje Internetové stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
  4. V případě, že Internetové stránky obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.

   

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Souhlasím