Hlavní strana Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

by KhoderTomas

Nezapomeňte si přečíst také související dokument – Zásady ochrany osobních údajů.

Úvodní část

Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „podmínky“) je úprava vzájemných práv a povinností poskytovatele a zákazníka v souvislosti s poskytováním služeb.

Společnost Finsider.cz, s.r.o., IČO 068 53 919, se sídlem Grafická 3365/1, Smíchov, Praha 5, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290178 (dále jen „poskytovatel“ nebo „vydavatel“) provozuje internetové stránky Finsider.cz, který umožňuje registrovaným uživatelům (dále jen „zákazník“ nebo „zákazníci“) za podmínek stanovených v těchto podmínkách přístup k službám poskytovatele (dále jen „systém“). Služby poskytované poskytovatelem prostřednictvím systému zahrnují poskytnutí přístupu k obsahu v zpoplatněných částech systému poskytovatele a to zejména k zpravodajským textům, komentářům, videím, fotografiím a ilustracím (dále jen „služby“), a to po zaplacení poplatku zákazníkům a za podmínek stanovených v těchto podmínkách.

Tyto podmínky představují návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) určený zákazníkovi. Zadáním požadovaných registračních údajů na stránce denikn.cz a přijetím podmínek poskytování služeb přijme zákazník návrh poskytovatele ve smyslu § 1731 občanského zákoníku, čím mezi poskytovatelem a zákazníkem dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu těchto podmínek (dále jen „smlouva“).

Poplatek a poskytování služeb

Za poskytování služeb (tj. za přístup k obsahu v zpoplatněné části systému) za příslušné časové období (předplatné období) je zákazník povinný zaplatit poskytovateli poplatek (předplatné) stanovený v ceníku poskytovatele, který je nedělitelnou přílohou těchto podmínek, nebo na internetových stránkách systému (dále jen „poplatek“ nebo „poplatky“). Všechny poplatky a ceny jsou stanoveny v českých korunách včetně DPH. 

Poplatek může být uhrazený převodem z bankovního účtu nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který poskytovatel v budoucnu umožní.

Zákazníkovi jsou služby poskytované po připsání příslušného poplatku na bankovní účet poskytovatele, případně po identifikaci poplatku nebo spárování platby zákazníka. 

Poskytování služeb je zahájeno okamžikem (i) poskytnutí přístupu k předplacené službě a do systému a (ii) oznámením zákazníkovi o tomto poskytnutí. První předplacené období začíná plynout až okamžikem začátku poskytování služeb.

Po zaplacení poplatku ve smyslu tohoto článku budou služby poskytované zákazníkovi po dobu zaplaceného období (ve smyslu ceníku) a v časově neomezeném rozsahu. Zákazník není povinný zaplacené služby využívat, avšak poskytovatel má nárok na celý poplatek bez ohledu na to, zda zákazník po dobu předplatného období skutečně využíval služby.

Při každé platbě předplatného zákazník obdrží fakturu.

Zákazník, který je registrovaný, a má zaplacený poplatek za služby, je oprávněný s využitím svých přihlašovacích údajů využívat služby z jakéhokoliv vhodného zařízení, které má přístup na internet a umožňuje prohlížení internetových stránek.

Zákazník potvrzuje a souhlasí, že případné poskytnuté slevy se vztahují vždy jen na období, na které byly výslovně poskytnuté.

Práva a povinnosti poskytovatele

Po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) bude poskytovatel poskytovat zákazníkovi služby (tj. umožní zákazníkovi prostřednictvím systému přístup k obsahu) po dobu předplaceného období v souladu s intervaly stanovenými v aktuálním ceníku poskytovatele nebo na internetové stránce poskytovatele a v souladu s těmito podmínkami.

Poskytovatel poskytuje služby (zpřístupňuje obsah) „jak jsou“ s tím, že negarantuje neomezenou dostupnost systému a služeb. Poskytovatel v této souvislosti neposkytuje jakékoliv záruky nebo jiné garance v rozsahu povoleném právními předpisy. Poskytovatel nezodpovídá za obsah a rozsah zpoplatněných částí systému a nezaručuje zákazníkovi ani rozsah, ani frekvenci s jakou se bude obsah zpoplatněných částí systému měnit nebo doplňovat, resp. že bude v každém dalším předplaceném období jiný nebo doplněný.

Poskytovatel nenese zodpovědnost za nemožnost přístupu k předplacené službě způsobenou technickými vlastnostmi zařízení (ať jde o software, nebo hardware) ani za žádnou škodu způsobenou nevhodností zařízení, ani za funkčnost nebo provoz zařízení.

Poskytovatel je oprávněný systém a jeho strukturu, sekce, části, obsah a rozsah měnit z důvodu vylepšování nebo změny služeb. Poskytovatel je oprávněn určitou část služeb (část, sekci systému apod.) přestat poskytovat, pozastavit její poskytování nebo ji změnit, a to i bez předchozího upozornění.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit poskytování služby, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu systému, bez toho, aby to bylo považováno za porušení povinnosti poskytovatele. Poskytovatel je však povinen pokud možno dopředu, jinak v přiměřené lhůtě, informovat zákazníka o takovém dočasném pozastavení poskytování služeb oznámením zveřejněným na denikn.cz; zároveň oznámí i důvod a předpokládanou dobu pozastavení poskytování služeb.

Poskytovatel je oprávněn zablokovat přístup zákazníka do systému a ukončit nebo přerušit poskytování služeb, pokud zákazník poruší svoji povinnost podle následujícího úseku „práva a povinnosti Zákazníka“ odstavec druhý, nebo v případě pokud bude mít důvodné podezření, že předplacené služby používá na základě individuálních přihlašovacích údajů více osob.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v případě porušení povinností zákazníka ukončit tuto smlouvu okamžitým odstoupením, a to odesláním e-mailu zákazníkovi.

Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník má po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) právo na poskytování služby (tj. přístup k zpoplatněnému obsahu systému) po dobu příslušného předplaceného období.

Poskytování služby je prostřednictvím individuálních přihlašovacích údajů oprávněný využívat výlučně konkrétní zákazník. Individuální přihlašovací údaje zákazníka jsou nepřenosné a zákazník je povinen je chránit, neposkytnout ani nezpřístupnit třetí osobě, ani nezveřejnit, neumožnit jejich použití nebo zneužití třetí osobou, ani bezplatné nebo komerční užívání předplacené služby třetí osobě, a zodpovídá za škodu způsobenou jejich použitím nebo zneužitím ze strany třetích osob.

V případě ztráty individuálních přihlašovacích údajů, zjištění jejich zneužití nebo podezření na jejich zneužití je zákazník povinen o těchto skutečnostech bezodkladně informovat poskytovatele. Poskytovatel je povinen bezodkladně po obdržení takového oznámení přidělit zákazníkovi nové individuální přihlašovací údaje a zablokovat původní.

Zákazník zodpovídá v celém rozsahu za veškerý obsah, všechny informace, příspěvky a údaje zveřejněné nebo vložené zákazníkem do systému v rámci využívání předplacené služby.

Zákazník si je vědom a výslovně souhlasí se zahájením poskytování služeb, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

Komunikace stran bude realizovaná výlučně v elektronické formě. Jakékoliv oznámení zákazníka a poskytovatele se budou považovat za doručené okamžikem doručení potvrzení o doručení e-mailu druhé straně.

Zákazník je oprávněn kdykoliv ukončit smlouvu ke dni skončení příslušného předplaceného období, a to zpravidla neuhrazením příslušné ceny předplatného na další období. Tuto skutečnost zákazník nemusí písemně oznámit poskytovateli.

Podmínky a způsob reklamace

Poskytovatel prohlašuje, že služby bude poskytovat v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k jejich povaze, účelu, odměně za jejich poskytování a podmínky používání.

Zákazník je oprávněn reklamovat vady služeb u poskytovatele ve lhůtě 10 dní ode dne výskytu příslušné vady, a to prostřednictvím e-mailu na adrese info@finsider.cz. V reklamaci je zákazník povinen přesně specifikovat, v čem spočívá reklamovaná vada, a zároveň uvést časové období, po dobu kterého se vada vyskytla.

Reklamace zákazníka se považuje za opodstatněnou, pokud dojde k výpadku systému a poskytování služeb bude přerušeno na více než 48 po sobě následujících hodin.

Poskytovatel je povinen doručit zákazníkovi potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejdříve však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud zákazník má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

V případě, že je reklamace zákazníka opodstatněná, poskytovatel poskytne zákazníkovi slevu formou prodloužení poskytování služeb o dobu, po kterou zákazníkovi služby nebyly poskytovány (neměl v důsledku vad přístup k zpoplatněnému obsahu systému). O vyřízení reklamace podle předchozí věty je poskytovatel povinen zákazníka informovat.

Pokud zákazník – spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým poskytovatel vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že poskytovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na poskytovatele se žádostí o nápravu, pokud poskytovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s poskytovatelem je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, elektronická adresa www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (seznam je dostupný na https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu–171389/ ); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Spotřebitel může pro podání návrhu na mimosoudní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že se kterékoliv ustanovení ve smlouvě nebo v těchto podmínkách ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné nebo se jím stane, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení, pokud nevyplývá jinak z kogentních ustanovení právních předpisů, a strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude svou povahou nejbližší účelu původního ustanovení, a to do třiceti (30) dní ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve stranu druhou.

Poskytovatel resp. vydavatel může na základě vlastního rozhodnutí poskytovat balíky služeb/předplatitelské balíčky, tzn. různé kombinace služeb, publikací, Periodik Vydavatele nebo periodik třetích stran a dalšího zboží a služeb poskytovatele nebo třetích stran za stanovenou cenu (dále jen „balíčky“), které ad hoc zveřejní na svých internetových stránkách, spolu s popisem a případně i zvláštními podmínkami jejich poskytnutí. Zákazník tímto výslovně souhlasí s tím, že na poskytnutí resp. dodání balíčků se budou přiměřeně vztahovat příslušné části těchto podmínek, dodatečné podmínky pro příslušný balíček (pokud existují), případně podmínek pro e-shop poskytovatele nebo podmínky třetích stran pro poskytování plnění třetích stran, které jsou součástí balíčku. Zákazník je povinen se s podmínkami používání balíčků podle předešlé věty seznámit a objednáním a akceptováním příslušného balíčku potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil, že s nimi výslovně souhlasí, je jimi vázán a bude je dodržovat. Zákazník dále potvrzuje, že pokud jde o plnění třetích stran, za tyto v plném rozsahu zodpovídá příslušná třetí strana, která je poskytovatelem/dodavatelem těchto plnění v souladu s podmínkami pro používání dotčených plnění.

Orgánem dohledu, kterému podléhá činnost poskytovatele, je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, elektronická adresa www.coi.cz.

Vztahy poskytovatele a zákazníka, které nejsou výslovně upravené v těchto podmínkách, se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky (bez ohledu na státní příslušnost zákazníka), zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto podmínky (včetně ceníku poskytovatele) je poskytovatel oprávněn kdykoliv jednostranně změnit. O takové změně je poskytovatel povinen informovat zákazníka v dostatečném časovém předstihu, zpravidla nejméně 30 dní před účinností změny podmínek, a to prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na e-mailovou adresu nebo zveřejněním změny podmínek na stránce denikn.cz. Pokud se změnou podmínek nebude zákazník souhlasit, je oprávněn ve lhůtě 15 dní od jejího uveřejnění smlouvu ukončit, a to vždy ke konci aktuálního předplaceného období. Marným uplynutím lhůty pro zaslání nesouhlasu se změnou podmínek se má za to, že zákazník se změnou podmínek souhlasí a změněné podmínky nabydou účinnosti dnem v nich uvedeným. Dnem nabytí účinnosti změny podmínek dochází zároveň ke změně smlouvy, a to v souladu se změnou podmínek.

Kontaktní údaje poskytovatele/vydavatele jsou uvedené na stránce finsider.cz.

Tyto podmínky nabývající platnosti a účinnosti dne 15.9.2021.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Souhlasím