1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Finsider,cz s.r.o., IČO 06853919, se sídlem Praha 2, Nové Město, Jiráskovo náměstí 1981/6, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290178 (dále jen „Prodávající“) tvoří v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Zákazník“) dále specifikovanou v těchto VOP (dále jen „Kupní smlouva“), a upravují tak vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavírané Kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese http://finsider.cz (dále jen „Web Finsider“).

  1.2. Prodávající na Webu Finsider nabízí Registrovaným zákazníkům online finanční poradenství. A to zejména v oblasti hypotečních úvěrů, pojišťovnictví, finančních trhů a investic. Registrovaný Zákazník má možnost si po vytvoření svého uživatelského účtu pokládat odborné dotazy, na které pracovníci Finsidera do 48 hodin odpoví. Stejně tak má Registrovaný Zákazník přístup ke všem informacím a odborným článkům publikovaným na webu, bez jakéhokoliv omezení (dále též jen „Produkty“).

  1.3.Prodávající na Webu Finsider nabízí Neregistrovaným zákazníkům online finanční poradenství v omezeném rozsahu. Neregistrovaný zákazník má možnost položit pracovníkům Finsidera dotaz, na který bude během několika pracovních dní odpovězeno. Za tento dotaz náleží Prodávajícímu jednorázová odměna.

  1.4. VOP se vztahují na Zákazníky Prodávajícího z řad laické veřejnosti (dále též jen „Spotřebitel“). 

  1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odchylná ujednání od VOP mohou být mezi Prodávajícím a Zákazníkem sjednána v Kupní smlouvě. V takovém případě mají odchylná ujednání Kupní smlouvy přednost před ujednáními obsaženými ve VOP. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

  1.6. VOP mohou být v přiměřeném rozsahu Prodávajícím měněny a Zákazník Prodávajícího si je této skutečnosti vědom a uzavřením Kupní smlouvy s Prodávajícím ji potvrzuje. Změnou VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá na základě předchozího, nezměněného znění VOP po dobu jejich účinnosti.

  1.7. Zákazník bere na vědomí, že Web Finsider nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména, nikoliv však výlučně, s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  2. REGISTRACE NA WEBU FINSIDER

  2.1. Za účelem registrace Zákazník na Webu Finsider zvolí typ požadovaného členství a vyplní všechny údaje požadované Prodávajícím v objednávkovém formuláři Webu Finsider (dále jen „Objednávka“).

  2.2. Vytvořením Registrace na Webu Finsider Zákazník vyjadřuje svůj souhlas a vůli uzavřít Kupní smlouvu na dodání zvoleného Produktu, případně Produktů Prodávajícího dle těchto VOP Prodávajícím Zákazníkovi.

  2.3. V Registraci Zákazník uvede požadované údaje a svou e-mailovou adresu (dále též jen „Identifikační údaje“). 

  2.4. Na Webu Finsider se Zákazník zavazuje bez výjimky uvádět výlučně správné a pravdivé údaje. Prodávající vychází v dobré víře z předpokladu správnosti a úplnosti Zákazníkem uvedených Identifikačních údajů.

  2.5. Pokud se Prodávající dozví o tom, že Zákazník nedodržel povinnost sjednanou v bodě 2.4. VOP, je oprávněn s takovýmto Zákazníkem odmítnout uzavřít Kupní smlouvu, případně je oprávněn od již uzavřené Kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je v takovém případě rovněž oprávněn zařadit takového Zákazníka na tzv. black list, o čemž bude Zákazník Prodávajícím informován. 

  2.6. Před finálním odesláním Registrace Prodávajícímu má Zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které v Registraci Zákazník uvedl, a to i z hlediska opravy dat uvedených Zákazníkem v Registraci. Registraci Zákazník závazně potvrdí a odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené Zákazníkem v Registraci jsou Prodávajícím bez dalšího považovány za správné a úplné. Prodávající neprodleně po obdržení Registrace její obdržení Zákazníkovi potvrdí automaticky generovanou elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Uživatelském účtu či v Registraci (dále jen „E-mailová adresa Zákazníka“).

  2.7. Prodávající je vždy oprávněn v souvislosti s Registrací kontaktovat Zákazníka, a to prostřednictvím E-mailové adresy Zákazníka. 

  2.8. Kupní smlouva je mezi Zákazníkem a Prodávajícím závazně uzavřena potvrzením Registrace Prodávajícího Zákazníkovi, a to zasláním potvrzení Prodávajícího na E-mailovou adresu Zákazníka. Registraci lze po jejím potvrzení Prodávajícím změnit pouze na základě výslovné dohody mezi Zákazníkem a Prodávajícím. 

  2.9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy s Prodávajícím. Náklady Zákazníka vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Zákazník sám.

  2.10. Na Webu Finsider jsou Prodávajícím uvedeny informace o Produktech nabízených Prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivých Produktů. Ceny Produktů jsou na Webu Finsider uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) podle v dané době platných a účinných obecně závazných právních předpisů, stejně jako včetně všech souvisejících poplatků. Zobrazené ceny Produktů na Webu Finsider zůstávají v platnosti po celou dobu jejich zobrazení na Webu Finsider. Prodávající je však oprávněn uzavřít Kupní smlouvu za zcela individuálních podmínek sjednaných s konkrétním Zákazníkem. 

  2.11. Prezentace Produktů na Webu Finsider je ze strany Prodávajícího pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně Produktů nabízených na Webu Comsense. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

  3. NÁKUP NA WEBU FINSIDER

  3.1. Za účelem nákupu Zákazník na Webu Finsider položí dotaz a vyplní všechny údaje požadované Prodávajícím v objednávkovém formuláři Webu Finsider (dále jen „Objednávka“).

  3.2. Vytvořením Objednávky na Webu Finsider Zákazník vyjadřuje svůj souhlas a vůli uzavřít Kupní smlouvu na dodání zvoleného Produktu, případně Produktů Prodávajícího dle těchto VOP Prodávajícím Zákazníkovi.

  3.3. V Objednávce Zákazník uvede požadované údaje a svou e-mailovou adresu (dále též jen „Identifikační údaje“). 

  3.4. Na Webu Finsider se Zákazník zavazuje bez výjimky uvádět výlučně správné a pravdivé údaje. Prodávající vychází v dobré víře z předpokladu správnosti a úplnosti Zákazníkem uvedených Identifikačních údajů.

  3.5. Pokud se Prodávající dozví o tom, že Zákazník nedodržel povinnost sjednanou v bodě 2.4. VOP, je oprávněn s takovýmto Zákazníkem odmítnout uzavřít Kupní smlouvu, případně je oprávněn od již uzavřené Kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je v takovém případě rovněž oprávněn zařadit takového Zákazníka na tzv. black list, o čemž bude Zákazník Prodávajícím informován. 

  3.6. Před finálním odesláním Objednávky Prodávajícímu má Zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které v Objednávce Zákazník uvedl, a to i z hlediska opravy dat uvedených Zákazníkem v Objednávce. Objednávku Zákazník závazně potvrdí a odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené Zákazníkem v Objednávce jsou Prodávajícím bez dalšího považovány za správné a úplné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky její obdržení Zákazníkovi potvrdí automaticky generovanou elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „E-mailová adresa Zákazníka“).

  3.7. Prodávající je vždy oprávněn v souvislosti s Objednávkou kontaktovat Zákazníka, a to prostřednictvím E-mailové adresy Zákazníka. 

  3.8. Kupní smlouva je mezi Zákazníkem a Prodávajícím závazně uzavřena potvrzením Objednávky Prodávajícího Zákazníkovi, a to zasláním potvrzení Prodávajícího na E-mailovou adresu Zákazníka. Objednávku lze po jejím potvrzení Prodávajícím změnit pouze na základě výslovné dohody mezi Zákazníkem a Prodávajícím. 

  3.9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy s Prodávajícím. Náklady Zákazníka vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Zákazník sám.

  3.10. Produkt objednaný Neregistrovaným Zákazníkem na základě uzavřené Kupní smlouvy s Prodávajícím bude Prodávajícím zaslán Zákazníkovi po řádném uhrazení kupní ceny Zákazníkem, nejpozději do 48 hodin od okamžiku uhrazení, a to elektronickou poštou na E-mailovou adresu Zákazníka.

  3.11. Na Webu Finsider jsou Prodávajícím uvedeny informace o Produktech nabízených Prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivých Produktů. Ceny Produktů jsou na Webu Finsider uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) podle v dané době platných a účinných obecně závazných právních předpisů, stejně jako včetně všech souvisejících poplatků. Zobrazené ceny Produktů na Webu Finsider zůstávají v platnosti po celou dobu jejich zobrazení na Webu Finsider. Prodávající je však oprávněn uzavřít Kupní smlouvu za zcela individuálních podmínek sjednaných s konkrétním Zákazníkem. 

  3.12. Prezentace Produktů na Webu Finsider je ze strany Prodávajícího pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně Produktů nabízených na Webu Comsense. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

  4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Zákazník může zvolit na Webu Finsider zaplacení Objednávky platební kartou na základě přesměrování na platební bránu.

  4.2. Prodávající ke každé zaplacené Objednávce Zákazníkem na základě Kupní smlouvy vystaví daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Zákazníkovi po uhrazení ceny Zákazníkem v Objednávce zvoleném Produktu a pošle ji Zákazníkovi elektronicky na E-mailovou adresu Zákazníka, a to spolu s Produktem. 

  4.3. Případné slevy Produktů nabízených Prodávajícím není možné vzájemně kombinovat, nebude-li Prodávajícím výslovně uvedeno jinak. 

  5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  5.1. Zákazník nabývá vlastnictví k Produktu zaplacením celé kupní ceny za Produkt dle Kupní smlouvy Prodávajícímu, a to v souladu s VOP. 

  5.2. Prodávající není vůči Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

  5.3. Jakékoli zprávy Zákazníka či případné stížnosti mohou být Zákazníkem zaslány Prodávajícímu k vyřízení na e-mailovou adresu Prodávajícího info@finsider.cz. Odpověď na zprávu Zákazníka či vyřízení stížnosti Zákazníka odešle Prodávající na E-mailovou adresu Zákazníka.

  5.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je při řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem z Kupní smlouvy rovněž možné využít.

  5.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  5.6. Zákazník na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

  5.7. Zákazník bere na vědomí, že po doručení Produktu na E-mailovou adresu Zákazníka od Prodávajícího není oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Zákazník Analýz bere na vědomí a akceptací těchto VOP výslovně souhlasí s tím, že mu Produkt bude Prodávajícím doručen na E-mailovou adresu Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) OZ, a není tak oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. 

  6. REKLAMACE PRODUKTU

  6.1. Prodávající Zákazníkovi odpovídá za to, že Produkt při jeho převzetí Zákazníkem nemá vady. 

  6.2. V případě, kdy se Zákazníkovi Produkt zaslaný Prodávajícím nepodařilo stáhnout, a rovněž v případě, pokud ho Zákazník stáhl chybně, nebo pokud Zákazník nalezne v Produktu chybné informace, je oprávněn zaslat reklamaci Produktu Prodávajícímu na e-mailovou adresu info@finsider.cz a současně do předmětu e-mailové zprávy Zákazník uvede, že se jedná o reklamaci. 

  6.3. Je-li reklamace Zákazníkem uplatněna řádně a chybu Produktu se Prodávajícímu nepodaří odstranit, vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu, nebo v případě dohody mezi Zákazníkem a Prodávajícím může Prodávající Zákazníkovi zaslat jiný Produkt Prodávajícího.

  7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  7.1. Zákazník bere na vědomí a akceptací těchto VOP dobrovolně souhlasí s tím, aby Prodávající ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval osobní údaje Zákazníka, a to za účelem vedení Uživatelského účtu Prodávajícím a realizace práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, a to minimálně po dobu trvání Uživatelského účtu Zákazníka a maximálně po dobu 5 let ode dne uzavření Kupní smlouvy. 

  7.2. Zákazník Prodávajícímu poskytuje tyto své osobní údaje: Jméno, příjmení a adresa elektronické pošty.

  7.3. Zákazník rovněž souhlasí, pokud tuto možnost výslovně Prodávajícímu neodmítne, aby Prodávající zpracovával jeho osobní údaje za účelem zasílání informací včetně aktualizací a obchodních sdělení Prodávajícího, zejména o nabízených Produktech Zákazníkovi. Souhlas Zákazníka se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto bodu VOP není podmínkou uzavření Kupní smlouvy.

  7.4. Zákazník uzavřením Kupní smlouvy stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje Prodávajícímu jsou přesné, a že byl řádně Prodávajícím poučen o způsobu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů Prodávajícím.

  8. OCHRANA PRODUKTU

  8.1. Zákazník si je vědom toho, že Produkt získaný od Prodávajícího na základě Kupní smlouvy je určen výhradně k jeho osobnímu využití, a to pro osobní potřebu Zákazníka. 

  8.2. Zákazník je v plném rozsahu povinen respektovat autorská práva Prodávajícího k Produktu a bez předchozího výslovného souhlasu Prodávajícího není Zákazník oprávněn jakkoli zpřístupnit či zveřejnit Produkt jiným osobám odlišným od Zákazníka, s výjimkou osob, které jsou zaměstnanci Zákazníka, případně mají se Zákazníkem uzavřenou smlouvu o spolupráci. I v případě zaměstnanců a spolupracovníků Zákazníka však Zákazník odpovídá Prodávajícímu za to, že těmito osobami nedojde k neoprávněnému zpřístupnění či zveřejnění Produktu třetím osobám. Pokud takové osoby práva Prodávajícího jakkoliv poruší, hledí se na takové porušení jako by jej učinil přímo Zákazník.

  8.3. Zákazník odpovídá Prodávajícímu za újmu, která by mu vznikla neoprávněným zveřejněným Produktu Zákazníkem či jinou osobou, které Zákazník umožnil k Produktu přístup. 

  9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  9.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací i aktualizací souvisejících s Produktem, stejně jako dalších obchodních sdělení Prodávajícího na E-mailovou adresu Zákazníka.

  9.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webu Finsider možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  10. DORUČOVÁNÍ

  10.1. Zákazník bere na vědomí, že za adresu pro doručování písemností se považuje poštovní, e-mailová adresa, adresa (identifikátor) datové schránky či jiná adresa uvedená v Kupní smlouvě nebo adresa, kterou Zákazník nebo Prodávající po uzavření Kupní smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. Rovněž E-mailová adresa Zákazníka je doručovací adresou pro styk Prodávajícího se Zákazníkem.

  10.2. Zákazník bere na vědomí, že za okamžik doručení písemnosti se považuje okamžik jejího převzetí adresátem, nestanoví-li tyto VOP jinak. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní. Pokud nebude jednoznačně prokázán opak, platí, že v případě pochybností o doručení jakékoli písemnosti prostřednictvím doporučené pošty se považuje písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou příslušnou smluvní stranou v Kupní smlouvě. Jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou řádně na adresu Zákazníka nebo Prodávajícího vrátí odesílateli této písemnosti z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, považuje se den vrácení nedoručné písemnosti jejímu odesílateli za den jejího doručení, i když se o ní adresát písemnosti nedozvěděl.

  10.3. Za okamžik doručení e-mailové zprávy nebo zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek se považuje okamžik, kdy odesílatel této e-mailové či datové zprávy obdrží elektronické potvrzení o doručení e-mailové nebo datové zprávy. Pokud nebude jednoznačně prokázán opak, platí, že v případě pochybností o doručení jakékoli e-mailové nebo datové zprávy se tato e-mailová nebo datová zpráva považuje za doručenou jejímu adresátovi první den po jejím odeslání na e-mailovou adresu nebo do datové schránky uvedené v záhlaví Kupní smlouvy. Jestliže odesílatel e-mailové zprávy nebo datové zprávy obdrží oznámení o nemožnosti doručit řádně odeslanou a adresovanou e-mailovou či datovou zprávu, považuje se den oznámení o nedoručitelnosti jejímu odesílateli za den doručení této e-mailové či datové zprávy jejímu adresátovi, i když se o obsahu této emailové či datové zprávy adresát e-mailové nebo datové zprávy nedozvěděl.

  11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  11.1. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude se takový účinek vztahovat pouze na dotčené ustanovení a pouze v rozsahu takové neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti, bez toho, že by mělo jakýkoli vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP či Kupní smlouvy platným, účinným a vymahatelným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl smluvních stran nebyl takovou změnou VOP či Kupní smlouvy dotčen nebo byl dotčen v co nejmenší míře.

  11.2. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany Kupní smlouvy sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. 

  11.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě po dobu 5 let.

  11.4. Zákazník prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, považuje je za srozumitelné a v celém rozsahu akceptovatelné a přiměřené.

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Souhlasím